Greight logo

Algemene voorwaarden van Greight

1. Algemeen
1.1 Greight biedt zelf diensten aan, zoals adviserings-, coachings-, opleidings- en begeleidingstrajecten, alsmede interim managementdiensten en treedt voorts op als bemiddelaar tussen zelfstandige aanbieders van dergelijke diensten en afnemers daarvan.

1.2 Deze algemene voorwaarden van Greight zijn van toepassing op alle offertes van Greight, op alle door Greight aangeboden diensten en werkzaamheden en op alle met Greight gesloten overeenkomsten, waaronder overeenkomsten van opdracht, bemiddelingsovereenkomsten, etc.

1.3 Degene die met Greight contracteert, aan wie Greight offreert of anderszins haar diensten aanbiedt, hierna ook; Gebruiker, accepteert deze voorwaarden voor zichzelf, alsmede voor zijn/haar rechtsopvolg(st)er(s).

1.4 Gebruiker zal de voor zijn uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen eveneens opleggen aan haar werknemers of de door haar ingeschakelde derden.

1.5 Afwijkende voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. In geval van strijd tussen deze algemene voorwaarden en voorwaarden van Gebruiker, zullen bij uitsluiting deze algemene voorwaarden van kracht zijn.

1.6 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Greight zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2. Grondslag offertes
Offertes van Greight zijn gebaseerd op de informatie die door Gebruiker is verstrekt. Gebruiker staat ervoor in, dat zij/hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst door Greight heeft verstrekt. Greight zal de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, die in alle gevallen als een inspanningsverplichting zijn aan te merken, naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Opdracht en vergoeding
3.1 Aan Greight gegeven opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt. Greight zal de met Gebruiker gemaakte afspraken (c.q. de door Greight uit te voeren opdracht dan wel de bemiddelingsovereenkomst) steeds schriftelijk vastleggen.

13.2 Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat een prijsverhoging van de geoffreerde prijs zal ontstaan, zal hierover overleg worden gepleegd tussen partijen.

13.3 Het bedrag dat aan honorarium in rekening wordt gebracht is, tenzij anders overeengekomen, berekend op basis van de bestede tijd onder toepassing van de gebruikelijke uurtarieven van Greight Reisuren en verreden kilometers, kunnen eveneens in rekening worden gebracht. De door Greight gemaakte kosten (zoals verzendkosten, vervoers- en/of verblijfkosten, leges, gebruikte materialen, telefoon- en faxkosten en declaraties van ingeschakelde derden) worden, tenzij anders overeengekomen, aan de Gebruiker in rekening gebracht.

4. Betalingsvoorwaarden
4.1 Het honorarium en de kosten zoals in artikel 3 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij de declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Bij niet tijdige betaling is Gebruiker van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist en is hij een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, vanaf de vervaldatum tot en met de dag van de algehele voldoening. Indien betaling achterwege blijft, kan Greight met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

4.3 Is Gebruiker in verzuim of schiet hij op een andere manier tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

4.4 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Gebruiker, zijn alle Gebruikers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

5 Incassokosten
5.1 Indien Gebruiker in gebreke blijft in de tijdige voldoening van enige betaling uit hoofde van de overeenkomst, dan verbeurt hij, zonder dat ingebrekestelling vereist is, een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 500.

5.2 Indien Greight hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Gebruiker.

5.4 Gebruiker is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

6. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de Gebruiker
Om de uitvoering van de overeenkomst goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Gebruiker tijdig alle documenten en benodigde gegevens. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de Gebruiker, die bij de werkzaamheden betrokken zullen zijn. Als Greight daarom verzoekt, verschaft de Gebruiker op zijn locatie kosteloos een werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een internetaansluiting. De werkruimte en toebehoren dienen te voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Gebruiker verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.

7. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden door Gebruiker of door Greight bij de uitvoering van de gesloten overeenkomst geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

8. Wijziging van de overeenkomst c.q. meerwerk
8.1 Gebruiker aanvaardt dat de tijdsplanning in het kader van de uitvoering van de overeenkomst kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de overeenkomst of de uitvoering daarvan toe te rekenen is aan Gebruiker, zal Greight de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt en voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is. Indien een dergelijk aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

18.2 Greight behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in haar dienstverlening, prijzen of haar dienstverlening stop te zetten.

9. Duur en afsluiting van de (uitvoering van de) overeenkomst
De duur van de uitvoering van de overeenkomst kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de verstrekte informatie en de medewerking die wordt verleend. Greight kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de overeenkomst zal zijn. In financiële zin is de overeenkomst ten einde gekomen, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient Gebruiker hierover te berichten. Indien niet binnen deze termijn is gereageerd, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

10. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
10.1 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de uitvoering daarvan niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele specificaties bij de overeenkomst. Deze beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

10.2 Indien Gebruiker tot voortijdige beëindiging overgaat, houdt Greight zich het recht voor op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Bij stopzetting door Gebruiker worden 3 maanden in rekening gebracht op basis van het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag. Greight behoudt de aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Gebruiker onder voorbehoud de voorlopige resultaten ter beschikking zullen worden gesteld.

10.3 Greight is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst of algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt.

10.4 Voorts is Greight bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.5 Greight kan de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Gebruiker -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Gebruiker faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Greight zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11. Overname gecontracteerde zelfstandige aanbieder
11.1 Op moment dat Gebruiker, tijdens de looptijd van de Overeenkomst of binnen 12 maanden na afronding van de opdracht, de door Greight geplaatste zelfstandige consultant of interim manager in dienst wil nemen, dan is dat na voorafgaand overleg en met schriftelijke toestemming van Greight mogelijk.

11.2 Bij de overname door Gebruiker wordt een bedrag in rekening gebracht dat overeenkomt met 3 maal de gemiddelde maandelijkse declaratiewaarde tot dan toe of gedurende de looptijd van de opdracht met een minimum van € 15.000.

12. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Greight (eigenaar). Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van de eigenaar. Gebruiker heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik van zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst.

13. Vertrouwelijkheid
13.1 In het kader van de overeenkomst zullen door Greight zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen worden genomen ter bescherming van de belangen van Gebruiker.

13.2 Greight zal de gegevens van Gebruiker niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is:

13.3 Gebruiker zal zonder toestemming aan derden geen mededeling doen over de aanpak, werkwijze en dergelijke van Greight en haar dienstverlening, dan wel de door hem van Greight ontvangen rapportage ter beschikking stellen aan derden.

14. Aansprakelijkheid
14.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevenden van Greight is de aansprakelijkheid van Greight wegens tekortkomingen in de naleving van haar contractuele verplichtingen, in alle gevallen beperkt tot het bedrag van het honorarium dat in het kader van de werkzaamheden is ontvangen en in ieder geval gemaximeerd tot een bedrag van € 25.000.

14.2 Bij overeenkomsten met een langere doorlooptijd dan een half jaar, geldt dat de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaande aan de fout.

14.3 Greight is nimmer aansprakelijk voor schade wel direct of indirect is ontstaan door een tekortkoming in haar dienstverlening welke is ontstaan als gevolg van het niet nakomen van Gebruiker van een of meer bepalingen uit de overeenkomst of algemene voorwaarden.

14.4 Greight is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.5 In gevallen waarin de verbintenis van Greight bestaat uit het bemiddelen bij het tot stand komen van een overeenkomst van opdracht tussen een opdrachtgever en een van de met Greight samenwerkende, zelfstandige aanbieders (ZZP’ers en/of hun B.V.’s), hierna ook; een opdrachtnemer, kan Greight in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt is door of toe te rekenen is aan deze opdrachtnemer, ook niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van deze opdrachtnemer.

14.6 Eventuele aanspraken tegen Greight dienen binnen één jaar nadat de schade ontdekt is of redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, en in ieder geval steeds uiterlijk 18 maanden na beëindiging van de overeenkomst c.q. de opdracht, bij Greight te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen en verwerkt.

14.7 Gebruiker vrijwaart Greight voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de overeenkomst schade lijden.

15. Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende of samenhangende geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16. Geschillen
Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter binnen het arrondissement waarbinnen Greight is gevestigd. Een geschil is aanwezig indien een der partijen dat verklaart.